Bóng tối kỷ Tây Hành Ma Thành

4%(331Thứ hai)
00:0001月19日
讲述了暗影魔城之主摩璎为控制唐三藏夺取永恒之火,使用魔城能满足一切欲望的能力引出唐三藏心魔。最终,唐三藏克服心魔,重新觉醒,他与徒弟们联手打败摩璎,瓦解了祸害一方的魔城,重新踏上了拯救天下苍生的旅途。
Phân loại:

无尽-Chơi trực tuyến